Menu

Informació de la matrícula pel curs 2017/18

Informació de la matrícula pel curs 2017/18

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula entre el 21 i el 27 de juny (ambdos dies inclosos). Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

A més de la documentació aportada amb la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se cal presentar:

  1. Una fotocòpia del carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    - Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
    - Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

  2. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

Si en formalitzar la matrícula, el o la sol·licitant no al·lega el mateix domicili que el de la sol·licitud de preinscripció, amb el qual hauria obtingut una puntuació inferior, el centre ha d'informar d'aquest fet a la comissió de garanties d'admissió corresponent perquè pugui investigar si hi ha hagut o no frau en el procés de preinscripció.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada. El Departament d'Ensenyament comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant al sol·licitant com a la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços