Menu

S'inicia el període de pre-inscripció perl curs 2015/16

S'inicia el període de pre-inscripció perl curs 2015/16

Aquest dimarts 10 de març comença la pre-inscripció. Tant les famílies que voleu entrar a l'escola per fer P3 com les famílies que heu d'inscriure els vostres fills a secundària teniu el mateix termini i el mateix document a presentar. La diferència rau en el lloc on heu de presentar la sol·licitud. Els alumnes de P3 ho han d'entregar a l'escola, els alumnes que faran ESO ho han d'entregar a l'Institut que posin en primera opció.

 

Us deixem amb la informació general del procés.

 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'ESO s'apliquen els següents:

 1. Criteris generals
  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

 2. Criteris complementaris
  • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

 3. Criteris específics de prioritat
  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits

Terminis de la Preinscripció

 • Termini per presentar la sol·licitud: del 10 al 17 de març de 2015 (la sol·licitud  es pot enviar per Internet  fins a les 24 h del 16 de març de 2015)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 27 de març de 2015
 • Termini per presentar reclamacions: 7, 8 i 9 d’abril de 2015
 • Sorteig del número de desempat: 7 d’abril de 2015
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 14 d’abril de 2015
 • Publicació de les llistes d’alumnes admesos i, si escau, la llista d’espera: 12 de maig de 2015

Matriculació

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d’educació infantil, educació primària i primer curs d’ESO: del 8 al 12 de juny de 2015

Documentació

a) Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet), en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:

 • Llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
 • DNI del sol·licitant; si aquesta persona és estrangera, targeta de residència on consta el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • DNI de l’alumne o alumna si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
 • Targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.

b) Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita.

c) Per formalitzar la matrícula cal presentar:

 • Una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no han estat vacunat per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si és el cas, el DNI renovat amb la adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Requisits

Condicions d’edat per a la matrícula

 • Es poden matricular al primer curs del segon cicle d’educació infantil (P3) els nens que compleixen 3 anys durant l’any 2015 i els d’edat diferent als quals correspon cursar aquest nivell educatiu.
 • Es poden matricular al primer curs d’educació primària els nens que compleixen 6 anys durant l’any 2015 i els d’edat diferent als quals correspon cursar aquest nivell educatiu perquè procedeixen del darrer curs d’educació infantil.
 • Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixen 12 anys durant l’any 2015 i els d’edat diferent als quals correspon acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Altres

Consulta el mapa escolar de Catalunya: http://aplitic.xtec.cat/mapaprogramacio/

Descarrega el document de la sol·licitud de pre-inscripció: http://tramits.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/Documents/2015/9116_obligatoria.pdf

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços