Menu

L'empresa Servei d'Àpats SL gestionarà el menjador el curs 2017/18

L'empresa Servei d'Àpats SL gestionarà el menjador el curs 2017/18

Avui s'ha completat el darrer pas de la licitació del menjador.

A la seu del Consorci d'Educació de Barcelona s'ha procedit a l'obertura dels sobres C on hi constava el preu i les darreres especificacions tècniques. Aquest apartat constava de 58  punts, que s'havien d'afegir als 42 punts dels sobre B que ja es va determinar la setmana passada.

Un cop determinats els punts, s'ha pogut veure la puntuació total obtinguda per les 10 empreses. L'empresa que més puntuació ha obtingut ha estat: Servei d'Àpats SL. Més endavant, abans de començar el curs, ja us informarem de les novetats organitzatives del menjador a mesura que vagin sorgint. L'empresa Servei d'Àpats utilitza el nom comercial: Aliment Art. Aquesta empresa té la gestió per un curs i a l'estiu vinent es pot decidir si es prorroga un any més.

Us adjuntem la puntuació que han obtingut les 10 empreses que s'han presentat a la licitació i tot seguit us mostrem l'informe sobre el procediment de licitació.

Veure resultats de la Licitació

Veure la resolució de la contractació

INFORME SOBRE EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR A L’ESCOLA LA CAIXA DE BARCELONA

 En relació a l’expedient de contractació núm. 08041751/1/2017 per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert del servei de menjador a l’escola La Caixa de Barcelona, un cop revisades totes les consideracions tècniques enviades pels licitadors i d’acord amb el quadre adjunt, cal destacar les següents característiques

 Apartats valorats

Equilibri nutricional i qualitat de menús:

 Les empreses que han estat més valorades són les que han fet més referència a la tipologia de menús diferencials, la manera de cuinar els aliments i la utilització de productes frescos i congelats.

Aquelles empreses que no han fet tanta incidència en aquests apartats no han estat tan valorades.

Pla de funcionament del servei de menjador

Les empreses que han estat més valorades són les que han ampliat o millorat el servei de monitoratge que constava als plecs. Aquelles empreses que no han fet referència a aquests apartats o no l’especifiquen de manera acurada són les menys valorades.

Ràtio

Les empreses més valorades fan referència a la millora de les ràtios alumnat/monitoratge. Alguna empresa no ha fet referència a aquest apartat i per tant la valoració ha estat menor.

Pla de comunicació

La puntuació de les empreses més valorades són les que han fet referència als diferents tipus de comunicació del seu servei amb les famílies. Les empreses menys valorades són les que no fan massa referència a aquests punts.

Pla pedagògic

En general totes les empreses han presentat un bon plantejament de treball, tret d’alguna que té poca puntuació en algun apartat que ha estat poc desenvolupat. S’ha puntuat més a aquelles empreses que han proposat un programa d’activitats i metodologia més adient a les característiques del nostre centre.

Millores

Han estat més valorades aquelles empreses que han aportat materials o estris de menjador per millorar i facilitar el servei. També material extraordinari per les activitats de tallers i monitoratge i les que fan millores en el servei de neteja dels espais utilitzats.

Pla de formació

Aquelles empreses que especifiquen quines formacions i a qui van adreçades són les que tenen millor puntuació. Algunes no contemplen hores de formació concretes o proposen cursos sense definir com  i quan es portaran a terme.

Tornar al principi

Educació

AMPA i famílies

Recursos Web

Revistes infantils

Xarxes socials

Altres enllaços